Зустрінемося після перемоги!
Взяти участь English Facebook Telegram

Участник виставки

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Державна установа
M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the National Academy of Sciences of Ukraine, State Institution

Адреса пр-т Палладіна, 34, Київ, 03680, Україна
Тел. (44) 501-1520
Факс (44) 424-1270
E-mail
Інтернет http://igmof.org.ua

Основними напрямами наукових досліджень інституту є:
• геохімія процесів породо- і рудоутворення, пошукова геохімія та геохімія довкілля;
• регіональна та генетична мінералогія, фізика мінералів, наномінералогія;
• петрологія ендогенних процесів;
• геологія, металогенія та прогнозування родовищ корисних копалин України.
При інституті створений та функціонує Центр колективного користування приладами "Мас-спектрометричний центр твердофазного, газового ізотопного та мікроелементного аналізу".

Institute conducts investigations in such scientific directions:
• geochemistry of processes of ore- and rock formation, exploration geochemistry and geochemistry of environment;
• regional and genetic mineralogy, physics of minerals, nanomineralogy;
• petrology of endogenous processes;
• geology, metallogeny and prediction of mineral deposits of Ukraine.
The institute has created the Center of collective use of devices "Mass spectrometric center of solid-phase, gas isotopic and microelement analysis".

Види діяльності: